Hướng dẫn quy trình xét kỉ luật học sinh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Trường THCS EaTu
Người gửi: Phan Thị Nhật Hạ
Ngày gửi: 10h:11' 12-03-2013
Dung lượng: 216.5 KB
Số lượt tải: 3138
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP BUÔN MA THUỘT
TRƯỜNG THCS EATU

Số: /HD-THCSEATU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày … tháng ….. năm 2013


HƯỚNG DẪN
Về việc xét kỷ luật học sinh

Căn cứ Thông tư số 08/TT ngày 21 tháng 03 năm 1988 của Bộ GD&ĐT, về việc hướng dẫn khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông;
Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo theo thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhằm thống nhất nội dung và trình tự xét kỷ luật học sinh,
Trường THCS EaTu Thành phố Buôn Ma Thuột hướng dẫn cụ thể việc xét thi hành kỷ luật học sinh như sau:
I. Hồ sơ xét kỷ luật học sinh
1. Hồ sơ kỷ luật học sinh do lớp tổ chức bao gồm:
a) Với hình thức khiển trách trước lớp.
- Bản kiểm điểm của học sinh (theo mẫu tại Phụ lục 2a, Phụ lục 2a).
- Biên bản họp xét kỷ luật của tập thể lớp (theo mẫu tại Phụ lục 3).
b) Với hình thức kỷ luật từ "Khiển trách trước hội đồng kỷ luật" trở lên.
- Bản tường trình (với các lỗi vi phạm nghiêm trọng) của học sinh (theo mẫu tại Phụ lục 1a). Với các lỗi thông thường và có tính tường minh thì không cần phải có bản tường trình.
- Bản kiểm điểm của học sinh (theo mẫu tại Phụ lục 2).
- Biên bản họp xét kỷ luật của tập thể lớp (theo mẫu tại Phụ lục 3).
- Văn bản đề nghị xét kỷ luật học sinh (theo mẫu tại phụ lục 4).
- Các bản tường trình của học sinh bị hại và cán bộ lớp (phụ lục 1b; Phụ lục 1a)
- Các tang vật, chứng cứ (nếu có).
2. Hồ sơ kỷ luật học sinh do HĐKL của trường thực hiện bao gồm:
- Các loại hồ sơ do lớp gửi lên (Bản tường trình (nếu có), bản kiểm điểm của học sinh, biên bản họp xét kỷ luật của tập thể lớp, văn bản đề nghị xét kỷ luật học sinh của lớp, các tang vật, chứng cứ (nếu có)).
- Biên bản họp xét kỷ luật của HĐKL.
- Quyết định thi hành kỷ luật học sinh của Hiệu trưởng.
II. Qui trình xét kỷ luật học sinh
1. Xét kỷ luật học sinh tại lớp.
1.1. Với hình thức "Khiển trách trước lớp".
Việc xét và áp dụng hình thức kỷ luật bằng "Khiển trách trước lớp" sẽ do GVCN tiến hành và được thực hiện trong tiết sinh hoạt cuối tuần học, sau khi đã hoàn thành các nội dung của tiết sinh hoạt theo quy định chung. Việc thực hiện theo quy trình sau:
a) GVCN thông báo tên các học sinh bị xét kỷ luật và cử 01 học sinh ghi biên bản cuộc họp (thư ký).
b) GVCN tổ chức cho các học sinh của lớp đánh giá, nhận xét về các học sinh bị xét kỷ luật (cả thành tích và khuyết điểm).
c) GVCN đánh giá, nhận xét và các lỗi vi phạm của học sinh bị xét kỷ luật và công bố hình thức kỷ luật học sinh.
d) Thư ký thông qua biên bản (GVCN, lớp trưởng, C, thư ký và học sinh bị kỷ luật cùng ký biên bản).
e) GVCN nêu các yêu cầu đối với học sinh vi phạm và thời gian thử thách.
1.2. Với hình thức "Khiển trách trước HĐKL" trở lên.
a) GVCN thông báo lí do cuộc họp (họp xét kỷ luật đối với học sinh nào) và chỉ định 01 học sinh ghi biên bản cuộc họp (thư ký).
b) GVCN thông qua các hình thức kỷ luật được quy định tại thông tư 08. Nếu là lớp đã từng xét kỷ luật học sinh thì GVCN có thể yêu cầu 01 học sinh trong lớp đọc to, rõ ràng cho các bạn cùng nghe về 5 hình thức kỷ luật nói trên.
c) Học sinh vi phạm đọc bản tường trình (nếu có) và bản kiểm điểm.
d) GVCN chỉ định hoặc điều hành để các HS trong lớp phát biểu nhận xét về quá trình tu dưỡng của học sinh vi phạm và đề xuất hình thức kỷ luật.
e) GVCN phân tích (các) lỗi vi phạm của học sinh.
g) GVCN công bố hình thức kỷ luật (đề nghị).
h) Thư ký thông qua biên bản cuộc họp.
i) GVCN tổ chức giáo dục chung toàn lớp thông qua việc xét kỷ luật (các) học sinh nói trên.
2. Xét kỷ luật học sinh tại hội
 
Gửi ý kiến